این دختر کوچک روزی پنج بار دیالیز می‌شود

این دختر کوچک روزی پنج بار دیالیز می‌شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 200252000 ریال

همین الان کمک می کنم
فلزی دردناک در بدن محمد متین

فلزی دردناک در بدن محمد متین

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 112785440 ریال

همین الان کمک می کنم
این کودک نارس متولد شده است

این کودک نارس متولد شده است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 121510000 ریال

همین الان کمک می کنم
هر دو پای محمدرضا نیاز به جراحی دارد

هر دو پای محمدرضا نیاز به جراحی دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 202942000 ریال

همین الان کمک می کنم
حیدر و رنج‌های دیابت

حیدر و رنج‌های دیابت

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 131385000 ریال

همین الان کمک می کنم
دنیز نمی‌تواند غذا بخورد و راه برود

دنیز نمی‌تواند غذا بخورد و راه برود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 202850000 ریال

همین الان کمک می کنم