الینا نیاز به پیوند مغز استخوان دارد

الینا نیاز به پیوند مغز استخوان دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 171480000 ریال

همین الان کمک می کنم
ستایش می‌خواهد راه برود

ستایش می‌خواهد راه برود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 101501000 ریال

همین الان کمک می کنم
حال این دو برادر خوب نیست

حال این دو برادر خوب نیست

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 152350000 ریال

همین الان کمک می کنم
قلب کوچک الناز باید جراحی شود

قلب کوچک الناز باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 202350000 ریال

همین الان کمک می کنم
استخوان‌های این کودک مدام در حال شکستن است

استخوان‌های این کودک مدام در حال شکستن است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100171000 ریال

همین الان کمک می کنم
برای رنج‌های علی‌اصغرِ ۶ ماهه

برای رنج‌های علی‌اصغرِ ۶ ماهه

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 144515090 ریال

همین الان کمک می کنم