محرومیت این روستاها با سیل چند برابر شد

دست به دست هم می دهیم تا ویرانی های سیل را با کمکهایمان دوباره بسازیم؛هموطنان بلوچ امروز منتظر ماهستند...
موسسه خیریه مهرآفرین متعهدانه کمک های شما را به دست #هموطنانسیلزده می رساند...
بیائید #مهرآفرین_باشیمدیدگاه ها

بیشتر بخوانید

نظر شما چیست؟