نوجوان ۱۶ ساله در آستانه نابینایی

نوجوان ۱۶ ساله در آستانه نابینایی

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10023918 تومان

همین الان کمک می کنم
برای تسکین دردهای فاطمه

برای تسکین دردهای فاطمه

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10000000 تومان

همین الان کمک می کنم
کمک کنیم امیر مهدی روی پایش بایستد و راه برود

کمک کنیم امیر مهدی روی پایش بایستد و راه برود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 6000000 تومان

همین الان کمک می کنم
 نگذاریم چشمان زیبای سیما کم دید و منحرف شود

نگذاریم چشمان زیبای سیما کم دید و منحرف شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 9185000 تومان

همین الان کمک می کنم
سانیا را تنها نگذاریم و امید بخش مادرش باشیم

سانیا را تنها نگذاریم و امید بخش مادرش باشیم

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 12000000 تومان

همین الان کمک می کنم
قوزک پای ماریه یاری رفتن نداره

قوزک پای ماریه یاری رفتن نداره

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 10005000 تومان

همین الان کمک می کنم