پسری با یک کلیه/ امیرحسین به دیالیز نیاز دارد

پسری با یک کلیه/ امیرحسین به دیالیز نیاز دارد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 152525000 ریال

همین الان کمک می کنم
برای پاهای کوچک مهلا

برای پاهای کوچک مهلا

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100000000 ریال

همین الان کمک می کنم
لیانا نمی‌تواند آب و غذا بخورد

لیانا نمی‌تواند آب و غذا بخورد

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 122520000 ریال

همین الان کمک می کنم
پای زهرا در اثر نرمی استخوان کج شده است

پای زهرا در اثر نرمی استخوان کج شده است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100000000 ریال

همین الان کمک می کنم
دست این کودک باید جراحی شود

دست این کودک باید جراحی شود

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 100500000 ریال

همین الان کمک می کنم
این دختر جوان به علت نابینایی منزوی شده است

این دختر جوان به علت نابینایی منزوی شده است

کمک های جمع آوری شده تا این لحظه 101300000 ریال

همین الان کمک می کنم